Mistoqsija Parlamentari Deo Debattista [ infographic ]

kordin

Advertisements

One thought on “Mistoqsija Parlamentari Deo Debattista [ infographic ]

  1. Onor. Li Nixtieq minn din il-Legislatura, minn Gvern Laburista.. Naf li dawn huma hatja ta’ reat, u naf li uhud minnhom huwa difficli biex tfhiemhom imma nista nassigurak li jien hdimt ma dan-nies u meta jirnexxielek tikkomunika maghhom huwa ta’ sodisfazzjon kbir. Forsi inti tista tkun aktar ta’ infuwenza minni. Li nixtieq huwa li dawn mhux jispiccaw il-habs u daqshekk imma jinghataw verament opportunita jirriformaw ruhhom u l-piena karcerarja tkun tfisser verament turning point f hajjithom, opportuntita` illi jinghataw taghlim u tahrig baziku u anke aktar avvanzat, anke f livell universitarju, ghaliex le, dak li ma inghatawx f hajjithom biex dawn, jaghlaqu kapitlu f’hajjithom u jibdew wiehed gdid! Apparti minn hekk, jien nemmen li Malta, jkun ta’ beneficcju, appart ghas-socjeta, ghall-ekonomija u r-return fuq dan l-investiment ikun kbir! Meta tinghata cans iehor, thossok debitur u tahdem bla heda sabiex ithallas id-dejn tieghek lejn is-socjeta`, ghalhekk nemmen fil-progress f’dan il-qasam u ghandu jkun hemm rijabilitazzjoni ta’ vera tal-prigunieri. Grazzi u skuzani talli ktibt fit-tul.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s